Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandje
   Bestellen vandaag = 1/3 dagen levertijd !                         Persoonlijke service                           Veilig online betalen met Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa
ALGEMENE VERKOOPS & AANNEMINGSVOORWAARDEN

Klachten inzake verborgen gebreken dienen binnen een korte termijn na de ontdekking te worden meegedeeld. Klachten inzake geleverde prestaties dienen ons binnen de 3 dagen na de uitvoering te worden overgemaakt. Klachten betreffende de facturatie dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum te worden meegedeeld. Het verstrijken van deze termijnen impliceert het verval van recht voor de wederpartij. Alle klachten dienen aangetekend en gedetailleerd te worden verstuurd.

Onze aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar op de zetel van onze onderneming.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 12% op jaarbasis. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50 EUR en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt de levering in onze onderneming. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Bij verkoop blijven de goederen onze eigendom tot zolang ze niet volledig zijn betaald.

In geval van annulering door de klant van een bestelling is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bestelling. In geval van annulering door de klant van een ballondecoratie minder dan 48 uur vóór de voorziene datum van de levering, zal ongeacht de oorzaak van de annulering het volledige bedrag van de bestelling aangerekend worden, verminderd met de eventuele transportkosten.

In geval van bruikleen van goederen en toestellen, verklaart de klant deze behoudens de vooraf bij aanvang schriftelijk vastgelegde opmerkingen, in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen.
De klant is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de in bruikleen gegeven goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de klant worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de verkoopprijs van de in bruikleen gegeven goederen vermeerderd met 20%.

In geval van levering en/of plaatsing van toestellen of (ballon)decoraties, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de geleverde/geplaatste goederen aan goederen of aan de persoon, zo van de klant als van derden. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkele voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor een niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze ten titel van verbrekings-vergoeding van 75% van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder. In geval van annulering door de klant minder dan 48 uur vóór de voorziene datum van verhuring, zal ongeacht de oorzaak van de annulering het volledige bedrag van de huurprijs aangerekend worden.

Behoudens andersluidende afspraak, dienen de goederen door de huurder op de voorziene data te worden afgehaald en terug aangeboden in de lokalen van de verhuurder en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de huurder. Het saldo van de huurprijs dient contant te worden vereffend op de voor afhaling/levering voorziene datum.

Indien de goederen op de voorziene datum niet worden afgehaald of indien het saldo niet contant wordt vereffend, is de huurder vervallen van het recht de goederen in huur te nemen en is het reeds betaalde voorschot ten titel van schadevergoeding verworven door de verhuurder.

Ingeval de goederen laattijdig terug worden aangeboden, heeft de verhuurder ten titel van forfaitaire vergoeding het recht per dag vertraging 10% van de huurprijs aan te rekenen en bij goederen – die per dag werden verhuurd – per dag vertraging de dagtarief aan te rekenen. Indien de goederen binnen de drie dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd, heeft de verhuurder het recht benevens de vergoeding wegens laattijdigheid, tevens de normale verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20%, aan te rekenen aan de huurder.

Behoudens de bij aanvang van de huur schriftelijk vastgelegde opmerkingen, verklaart de huurder de goederen in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de gehuurde goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerder met 20%.

Bij aanvang van de huurperiode dient de huurder een waarborg van 20 EUR per gehuurd stuk over te maken aan de verhuurder. In geval van schade, verlies of laattijdig terugbrengen van het gehuurde goed, kan deze waarborg aangesproken worden ten belopen van de geleden schade. Wanneer het gehuurde goed tijdig en in onberispelijke staat terug gebracht wordt, zal de verhuurder deze waarborg teruggeven aan de huurder.

De hierboven bepaalde diverse forfaitaire (schade)vergoeding kunnen cumulatief worden toegepast door de verhuurder.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de verhuurde goederen aan goederen of aan de persoon, zo van de huurder als van derden. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor een niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge